پس از انجام مرحله اکسترود، پروفیل ها استرج شده و در اندازه های مختلف بسته به سفارش مشتری برش خورده و وارد مرحله ایجینگ می شوند. در این مرحله پروفیل ها در سبدهای تعبیه شده با فواصل استاندارد چیده شده و در کوره گردش هوای داغ به منظور انجام مراحل عملیات حرارتی قرار می گیرند. مراحل فوق به روش عملیات حرارتی انحلالی و با استفاده از آخرین شیوه های پیشرفته هوای داغ و جدایش گازهای حاصل از احتراق از هوای گرم محفظه انجام می پذیرد.