تیغه انتهایی
نام:تیغه انتهایی
وزن:580 gr/m
تیغه 80 قوس دار
نام:تیغه 80 قوس دار
وزن:550 gr/m
ریل بغل بدون قوطی
نام:ریل بغل بدون قوطی
وزن:550 gr/m
تیغه ۱۰۰ قوس دار
نام:تیغه ۱۰۰ قوس دار
وزن:550 gr/m
ریل بغل قوطی دار
نام:ریل بغل قوطی دار
وزن:550 gr/m
تیغه۶۰ قوس دار
نام:تیغه۶۰ قوس دار
وزن:550 gr/m