لوله نرده ۵۰ فیلر ۵/۱
نام:لوله نرده ۵۰ فیلر ۵/۱
وزن:650 gr/m
لوله نرده ۵۰ فیلر 2
نام:لوله نرده ۵۰ فیلر 2
وزن:720 gr/m
لوله نرده ۴۰ دوشیار
نام:لوله نرده ۴۰ دوشیار
وزن:880 gr/m
لوله نرده ۴۰ تک شیار
نام:لوله نرده ۴۰ تک شیار
وزن:880 gr/m
لوله نرده 16 فیلر ۲
نام:لوله نرده 16 فیلر ۲
وزن:220 gr/m
درپوش لوله نرده
نام:درپوش لوله نرده
وزن:050 gr/m