لوله نرده ۵۰ فیلر ۵/۱
Name:لوله نرده ۵۰ فیلر ۵/۱
weight:650 gr/m
لوله نرده ۵۰ فیلر 2
Name:لوله نرده ۵۰ فیلر 2
weight:720 gr/m
لوله نرده ۴۰ دوشیار
Name:لوله نرده ۴۰ دوشیار
weight:880 gr/m
لوله نرده ۴۰ تک شیار
Name:لوله نرده ۴۰ تک شیار
weight:880 gr/m
لوله نرده 16 فیلر ۲
Name:لوله نرده 16 فیلر ۲
weight:220 gr/m
درپوش لوله نرده
Name:درپوش لوله نرده
weight:050 gr/m